8 grudnia 2021 r.

Branża żywności wysokiej jakości: zmienność potrzeb klientów oraz automatyzacja i robotyzacja produkcji

Przed polską branżą żywności wysokiej jakości pojawiają się przede wszystkim wyzwania technologiczne (automatyzacja procesów produkcyjnych) oraz gospodarcze (zrównoważony rozwój) – wynika z Raportu Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – żywność wysokiej jakości. Premiera raportu podsumowującego I edycję badań realizowanych w latach 2020-2021 odbędzie się podczas wydarzenia PARP 14 grudnia 2021 r.

W badaniu BBKL II dla branży żywności wysokiej jakości analizowano 9 podsektorów: przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa; przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków; wytwarzanie wyrobów mleczarskich; produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego; przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw; wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów skrobiowych; produkcja wyrobów piekarskich i mącznych; produkcja pozostałych artykułów spożywczych; produkcja gotowych pasz i karmy dla zwierząt.

Sytuacja w branży

Pomimo negatywnego wpływu pandemii COVID-19 na branżę żywności wysokiej jakości, jej ogólną sytuację ocenia się jako dobrą – wskazują na to zarówno eksperci branżowi, eksperci HR, jak i przedsiębiorcy uczestniczący w badaniu. Potwierdzają to także wyniki finansowe firm – ¾ z nich odnotowało w 2020 r. zysk, wśród nich zwłaszcza firmy średnie i duże (86%), w najmniejszym stopniu mikrofirmy (63%).

W ciągu ostatnich 12 miesięcy zatrudnienie w branży było stabilne: ¾ firm, niezależnie od podsektora, utrzymało w czerwcu 2021 r. poziom zatrudnienia na poziomie z czerwca 2020 r. Według pracodawców z branży istotnymi barierami w pozyskaniu kandydatów (szczególnie młodych) do pracy oraz przyczyną braków kadrowych są warunki pracy, stosunkowo niski poziom wynagrodzeń oferowanych pracownikom, a także mało atrakcyjny wizerunek pracodawców. W firmach, które prowadziły procesy rekrutacyjne, najczęściej poszukiwani byli: piekarze, cukiernicy, masarze, a także magazynierzy i pracownicy produkcji.

W badaniach jakościowych zidentyfikowano następujące kluczowe procesy biznesowe: zarządzanie jakością, procesy zaopatrzenia oraz logistyki, proces rozwoju nowych produktów (proces innowacji oraz R&D – badania i rozwój), proces produkcyjny.

– Pracodawcy branży żywności wysokiej jakości, zatrudniający osoby na kluczowych stanowiskach, prognozują utrzymanie się poziomu zatrudnienia na tych stanowiskach w ciągu najbliższych trzech lat na poziomie zbliżonym do obecnego. Z kolei w pięcioletniej perspektywie eksperci branżowi prognozują wzrost zatrudnienia na stanowiskach z obszaru rozwoju produktów – komentuje Adriana Skorupska z Departamentu Analiz i Strategii, PARP.

Bilans kompetencji kadr

Pracodawcy wysoko oceniają umiejętności pracowników. Zdaniem niemal ¾ pracodawców, umiejętności pracowników są w pełni zadowalające, nie ma potrzeby ich doskonalenia, a zdaniem ¼ pracodawców umiejętności są zadowalające, ale w pewnych obszarach pracownicy wymagają rozwoju. Ponad 80% pracowników ocenia oferowane przez pracodawców sposoby rozwoju zawodowego jako wystarczające.

Specjalista ds. rozwoju produktów, lider zespołu produkcyjnego oraz kupiec, to stanowiska, gdzie występuje największa luka kompetencyjna, a więc jest najwięcej kompetencji relatywnie ważniejszych dla pracodawców i jednocześnie trudnych do pozyskania.

W przypadku stanowisk takich jak logistyk, technolog procesu oraz specjalista ds. jakości występuje stosunkowo najmniej (lub wręcz brak) kompetencji, które pracodawcy oceniają jako szczególnie ważne dla wykonywania zadań na tych stanowiskach, a które byłyby jednocześnie trudne po pozyskania na rynku.

Branżowy okrągły stół

Wyniki raportu zostaną zaprezentowane i omówione już 14 grudnia podczas okrągłego stołu - webinarium „Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – żywność wysokiej jakości”. To kolejne z cyklu spotkań prezentujących najnowsze wyniki badań prowadzonych w ramach Bilansu Kapitału Ludzkiego oraz 17 badań branżowych.

Wydarzenia BKL - PARP - Centrum Rozwoju MŚP

Wydarzenie on-line będzie okazją do tego, by przedsiębiorcy, pracownicy, przedstawiciele instytucji edukacyjnych, instytucji rynku pracy, administracji publicznej oraz eksperci i analitycy związani z branżą żywności wysokiej jakości, dyskutowali nt. potrzeb kompetencyjnych pracodawców.

Wspólnie z zaproszonymi prelegentami będziemy poruszać w szczególności tematy dotyczące:

  • zapotrzebowania na zawody rzemieślnicze oraz stanowiska związane z innowacyjnością i R&D,
  • przygotowania systemu edukacji na nowe wyzwania,
  • wpływu trendów  gospodarczych, technologicznych i społecznych na branżę,
  • scenariuszy rozwoju branży.

Aby wziąć udział w webinarium należy wypełnić formularza zgłoszeniowy na stronie PARP.

Projekt badawczy Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II w branży żywności wysokiej jakości stanowi uzupełnienie projektu pozakonkursowego PARP Bilans Kapitału Ludzkiego. Dostarcza on wiedzy na temat obecnego i przyszłego zapotrzebowania na kompetencje w tej branży.

Spotkanie organizowane jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Sektorową Radą ds. Kompetencji Sektora Żywności Wysokiej Jakości.

Logotyp Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego


Może Cie zainteresować

Opublikowano: 08.12.2021 15:02
Poprawiono: 09.12.2021 16:42
Modyfikujący: Konrad Zdanowski
Udostępniający: izabela_skolimowska
Autor dokumentów: