Kompetencje dla sektorów 2 - oferta dla operatorów

Dzwonek

Zmiana Regulaminu konkursu nr POWR.02.21.00-IP.09-00-004/20 „Kompetencje dla sektorów” w zakresie rekomendacji sektora opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, objętej IV rundą konkursu

Sprawdź szczegóły

Nabór został zakończony

Cel finansowania: Wybór operatorów działań szkoleniowych lub doradczych

 
 

 

 
 

Ogłoszenie konkursu

26 lutego 2020

 
 

 

 
 

Start składania wniosków

6 września 2021

 
 

 

Koniec przyjmowania wniosków

14 września 2021

 • Wkład własny

  minimum 10%

 • Miejsce realizacji projektu

  Polska

 • Dla kogo

  Przedsiębiorcy i IOB

Szczegóły dofinansowania

Celem konkursu „Kompetencje dla sektorów” jest wybór operatorów działań szkoleniowych lub doradczych rekomendowanych przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji. Ich zadaniem będzie przeprowadzenie rekrutacji pracowników przedsiębiorstw i pomoc w uzyskaniu dofinansowania na działania szkoleniowe lub doradcze.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców
 • podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego
 • reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców
 • organizacje pracodawców
 • organizacje samorządu gospodarczego
 • organizacje związkowe
 • przedsiębiorcy
Kto może otrzymać dofinansowanie?
Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

 • rekrutację przedsiębiorców do projektu
 • doradztwo lub szkolenie wspierające rozwój przedsiębiorcy
 • zakup środków trwałych niezbędnych do realizacji projektu
 • zakup infrastruktury oraz dostosowanie lub adaptację budynków, pomieszczeń i miejsc pracy  (w ramach cross-financingu do wysokości 5% wydatków kwalifikowalnych projektu)

Ile możesz otrzymać?

Wsparcie wyniesie do 90% wartości projektu, co oznacza, że Twój wkład (zapewniony przez przedsiębiorców) to co najmniej 10% całkowitego kosztu projektu.

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów

Sektor

Całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie:

Możesz otrzymać maksymalnie:

gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji

2 153 679,20 zł

1 938 311,28 zł

opieki zdrowotnej i pomocy społecznej

3 198 095,00 zł

2 878 285,50 zł

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinie 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202

Terminy zgłoszeń

Nabór został zakończony

Dokumenty

FAQ

Wskaźnik liczby kobiet biorących udział w projekcie powinien wynikać z analizy grupy docelowej projektu (w ramach danego sektora), rekomendacji rady sektorowej oraz założeń Wnioskodawcy. Wskaźnik ten powinien również uwzględniać Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS, który jest elementem ocenianym na etapie oceny merytorycznej wniosków.

Zgodnie z zapisami Załącznika nr 11 do Regulaminu konkursu Wnioskodawca zobowiązany jest do opisu metodologii, która będzie zapewniała monitoring usług rozwojowych w ramach projektu, przy czym nie może ona opierać się na doborze losowym usług do monitoringu. Tak więc dobór losowy nie jest dopuszczalny.

Zapis Załącznika nr 11 brzmi: „W związku z tym, że dokumenty rejestrowe przedsiębiorstwa mogą zawierać różne numery PKD , w celu uzyskania wsparcia na usługę rozwojową w danym sektorze, nie jest konieczne posiadanie PKD wiodącego w ramach danego sektora. W powyższym przypadku przedsiębiorca będzie zobowiązany przedstawić odpowiednie dokumenty, potwierdzające, że czynnie działa w ramach danego sektora (mimo, iż nie jest to jego działalność wiodąca). Szczegółowe regulacje w tym zakresie znajdą się w Regulaminie rekrutacji przekazanym Beneficjentowi na etapie realizacji projektu. Gdy przedsiębiorstwo czynnie działa w kilku sektorach objętych konkursem, będzie miało możliwość udziału w więcej niż jednym projekcie, niemniej jednak do udziału we wsparciu będzie musiało wydelegować różne osoby (PESEL-e). W przypadku dużej liczby zgłoszeń zaleca się, aby w pierwszej kolejności przyjmowane były do projektu przedsiębiorstwa posiadające PKD wiodące w ramach danego sektora.” 

W przypadku, gdy w jednej usłudze bierze udział kilku uczestników nadal jest to jedna usługa, ponieważ min. 10% wskaźnik wizyt monitoringowych liczony jest od liczby usług założonych w budżecie projektu, a nie od liczby osób objętych wsparciem.

Zwiększenie wskaźników może zostać lepiej ocenione przez eksperta oceniającego wniosek w sytuacji, gdy będzie ono wynikało jasno z przeprowadzonej przez Wnioskodawcę analizy sytuacji grupy docelowej projektu, a także rekomendacji rady sektorowej i będzie uzasadnione zarówno pod kątem finansowym jak i merytorycznym. W przeciwnym wypadku ekspert może uznać, że zwiększone wskaźniki obniżają wartość wsparcia dla poszczególnych uczestników projektu i może obniżyć punktację. Rekomenduje się ostrożne podejście do określania wskaźników projektu mając na względzie fakt, że rekomendacja rady ds. kompetencji może ulec zmianie, o czym jest mowa w Regulaminie konkursu, str. 19, Podrozdział 4.3 Cel konkursu i uzasadnienie realizacji wsparcia.

W przypadku podmiotów realizujących projekt w partnerstwie ocenie podlega m.in. klarowny podział obowiązków pomiędzy partnerami, uzasadnienie ich wyboru i udziału w poszczególnych działaniach projektowych, ich doświadczenie itp., a nie ich liczba.

Tak, wymaga tego Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS, oceniany na etapie merytorycznej oceny wniosków.

Zgodnie z informacją przekazaną podczas spotkania 10 marca br. wzór karty oceny merytorycznej wniosku, stanowiący zał. do Regulaminu konkursu, znajduje się na stronie konkursu w zakładce Dokumenty-Dodatkowe dokumenty: Załącznik 1 Karta Oceny Merytorycznej (parp.gov.pl)

Zwrot poniesionych przez przedsiębiorcę wydatków powinien nastąpić niezwłocznie po weryfikacji prawidłowości dokumentów rozliczenia wsparcia, o których mowa w Załączniku nr 11 do Regulaminu konkursu i po weryfikacji danych dotyczących wsparcia zapisanych w BUR (jeśli usługa była realizowana za pośrednictwem BUR), nie później jednak niż w czasie 10 dni roboczych.

Pojęcia zostały zdefiniowane w Regulaminie konkursu (str. 11/12): Usługa rozwojowa - usługa szkoleniowa lub doradcza lub inna usługa o charakterze doradczym lub szkoleniowym (określona w pkt. 19) wspierająca rozwój przedsiębiorcy mająca na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych przedsiębiorców i ich pracowników, w tym mającą na celu zdobycie kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U.2018 r. poz. 2153 tj. z późn. zm.), lub pozwalającą na ich rozwój; Szkolenia lub doradztwo lub inne usługi o charakterze doradczym lub szkoleniowym - wszelkie działania, które pozwalają na rozwój osób/przedsiębiorstw/instytucji w nich uczestniczących, tj. szkolenia, szkolenia zawodowe, e-learning, studia podyplomowe, doradztwo, mentoring, coaching. Działania te obejmują również walidacje lub walidacje połączoną z certyfikowaniem, o których mowa w Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020.

Zobacz więcej w Bazie pytań i odpowiedzi

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Jak zwiększyć poziom cyfryzacji w firmie? Poradnik dla MŚP

Raport

Jak zwiększyć poziom cyfryzacji w firmie? Poradnik dla MŚP

Zobacz
Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – sektor IT

Raport

Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – sektor IT

Zobacz
GEM Polska. Raport z badania przedsiębiorczości - 2021

Raport

GEM Polska. Raport z badania przedsiębiorczości - 2021

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań

Wyniki i archiwum

Lista projektów w ramach konkursu nr POWR.02.21.00-IP.09-00-004/20, runda I
Lista projektów w ramach konkursu nr POWR.02.21.00-IP.09-00-004/20, runda IV
Decyzja powołująca skład KOP