Nabór III do projektu SWO rozpocznie się 8 grudnia 2021 r. o godz. 12.00 i potrwa do 21 grudnia br. do godz. 12.00. Kierowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku od co najmniej 12 miesięcy. W dniu rozpoczęcia naboru na stronie umieszczony zostanie formularz zgłoszeniowy. Do formularza należy dołączyć wypełnioną ankietę rekrutacyjną oraz "oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP do formularza", które znajdą Państwo w zakładce Dokumenty.


System Wczesnego Ostrzegania

Cel finansowania: Wsparcie szkoleniowe, doradcze i mentoringowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które znalazły się w okresowych trudnościach.

 
 

 

 
 

Start składania wniosków

1 lipca 2021

 
 

 

Koniec przyjmowania wniosków

30 czerwca 2023

 • logo SWO
 • Maksymalne dofinansowanie

  18 500 zł

 • Wkład własny

  0%

 • Miejsce realizacji projektu

  Polska

 • Zasięg terytorialny projektu

  Polska

 • Dla kogo

  MŚP

Szczegóły dofinansowania

Celem projektu jest wdrożenie systemu wczesnego ostrzegania dla przedsiębiorców, którzy doświadczają okresowych trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej. Chcemy wspierać firmy na wczesnym etapie problemów, kiedy można je jeszcze rozwiązać poprzez narzędzia pozafinansowe, tj. szkolenia, wsparcie doradcze i mentoringowe.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Oferujemy możliwość zdiagnozowania przyczyn pojawiających się trudności, wsparcie szkoleniowe, doradcze i mentoringowe dopasowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Usługi realizowane w projekcie wynikać będą z przeprowadzonej dogłębnej analizy kondycji przedsiębiorstwa.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?
Kto może otrzymać dofinansowanie?

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie mogą otrzymać firmy, które doświadczyły:

 • spadku sprzedaży towarów lub usług w okresie 6 miesięcy przed datą zgłoszenia do projektu, z wyłączeniem sezonowych zmian, wynikających bezpośrednio z charakterystyki branży (ogrodnictwo, budownictwo itp.);
 • istotnych zmian kadrowych mających wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą (np. odpływ kluczowego personelu) w okresie co najmniej 2 ostatnich miesięcy przed dniem zgłoszenia do projektu;
 • niezależnych od przedsiębiorcy i prowadzonej działalności istotnych zmian prawnych lub technologicznych w branży (takich jak np. cyfryzacja przemysłu), wymuszających konieczność zmian w organizacji firmy lub jej przebranżowienia;

lub

 •  z przeprowadzonej autodiagnozy wynikać będzie, że przedsiębiorca spełnia definicję Przedsiębiorcy w okresowych trudnościach.

Ponadto konieczne jest spełnienie kryteriów formalnych:

 • siedziba przedsiębiorstwa na terenie Polski,
 • określona wielkość przedsiębiorstwa: małe lub średnie (nabór III rozpoczynający się 8 grudnia 2021 r. kierowany jest wyłącznie do małych i średnich przedsiębiorstw),
 • działalność zarejestrowana minimum 12 miesięcy przez dniem rozpoczęcia naboru.

Kim jest przedsiębiorca w okresowych trudnościach?

Przedsiębiorca w okresowych trudnościach to mały lub średni przedsiębiorca, który w wyniku czynników zewnętrznych lub wewnętrznych utracił sprawność prowadzenia działalności gospodarczej, lub w opinii którego ryzyko spowolnienia jego rozwoju społecznego i gospodarczego w przyszłości jest co najmniej wysokie. Przedsiębiorca w okresowych trudnościach to podmiot, który doświadcza trudności finansowych i pozafinansowych w prowadzeniu działalności gospodarczej. Nabór III kierowany jest wyłącznie do małych i średnich przedsiębiorstw.

Kim jest przedsiębiorca w okresowych trudnościach?

Ile możesz otrzymać?

Możesz otrzymać maksymalnie

18 500 zł

Maksymalna wysokość wsparcia to 18 500 zł netto, które możesz przeznaczyć na wybrane przez siebie usługi rozwojowe: szkolenia, doradztwo lub mentoring. Dodatkowo PARP pokrywa koszt przeprowadzenia diagnozy kondycji przedsiębiorstwa.

Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów

Projekt SWO ma zasięg ogólnopolski. Rekrutacja odbywa się w podziale na makroregiony przedstawione na mapie, za pomocą formularza zgłoszeniowego i ankiety rekrutacyjnej.

Województwa wchodzące w skład poszczególnych makroregionów:

Makroregion 1 - zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, lubuskie;

Makroregion 2 - warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie;

Makroregion 3 - świętokrzyskie, lubelskie, małopolskie, podkarpackie;

Makroregion 4 - dolnośląskie, opolskie, łódzkie, śląskie.

Na etapie naboru oraz przygotowywania diagnozy kondycji przedsiębiorstwa z przedsiębiorcami kontaktują się konsultanci ze strony wykonawców rekrutujących do projektu. Realizacja oraz rozliczenie usług rozwojowych odbywa się bezpośrednio z PARP.

Wykonawcą rekrutującym do projektu w makroregionie 1 oraz makroregionie 2 jest:

ProcessTeam sp. z o.o. (ul. Górczewska 137, 01-459 Warszawa, tel. 22 350 50 04).

E-mail: Makroregion 1 - SWO1@processteam.pl (dla województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego)

E-mail: Makroregion 2 - SWO2@processteam.pl (dla województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego)

Wykonawcą rekrutującym do projektu w makroregionie 3 jest:

Instytut ADN sp. z o. o. sp. k. (dawniej MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu sp. k.) ul. Grzybowska 56, 00-844 Warszawa, tel. 22 208 28 57, 22 208 79 60.

Email: Makroregion 3 – SWO3@akademiamddp.pl (dla województw: świętokrzyskiego, lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego)

Wykonawcą rekrutującym w makroregionie 4 jest:

 • dla województw: łódzkiego, śląskiego

Instytut ADN sp. z o. o. sp. k. (dawniej MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu sp. k.) ul. Grzybowska 56, 00-844 Warszawa, tel. 22 208 28 57, 22 208 79 60

Email: Makroregion 4SWO4@akademiamddp.pl

 • dla województw: dolnośląskiego, opolskiego

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (ul. Szczawieńska 2, 58 - 310 Szczawno-Zdrój, tel. 74 64 80 450)

Email: Makroregion 4SWO@darr.pl

Konferencja otwierająca Regionalne biuro PARP w Poznaniu: Polityka Nowej Szansy

Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?

Napisz lub zadzwoń na infolinie

FAQ

 1. kopią faktury za usługę/usługi;
 2. w przypadku realizacji usługi podlegającej opodatkowaniu VAT potwierdzeniem dokonania przelewu kwoty odpowiadającej wysokości VAT wskazanego na fakturze na rzecz podmiotu świadczącego usługi rozwojowe;
 3. wystawionym przez podmiot świadczący usługi rozwojowe dokumentem potwierdzającym zrealizowanie usługi szkoleniowej lub doradczej (w tym mentoring), zawierającym następujące informacje: tytuł i numer ID Usługi rozwojowej w BUR, ID wsparcia, dane Przedsiębiorcy, datę świadczenia Usługi rozwojowej, liczbę godzin Usługi rozwojowej, informację na temat efektów uczenia się lub innych osiągniętych efektów tych usług oraz kod kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, jeżeli usługa miała na celu przygotowanie do uzyskania kwalifikacji, o której mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 stycznia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w sposób określony w tej ustawie. W przypadku doradztwa może być dodatkowo wymagany raport lub analiza. Dokument powinien być podpisany przez Podmiot świadczący usługi rozwojowe i Przedsiębiorcę; W przypadku gdy usługi, zgodnie z § 6 ust. 18 Regulaminu zostały zrealizowane przez wykonawcę spoza BUR – dokumenty potwierdzające zrealizowanie usługi szkoleniowej lub doradczej (w tym mentoring) wskazane zostaną w odrębnej procedurze określonej przez PARP.
 4. kopią list obecności pracowników biorących udział w usłudze szkoleniowej (jeśli dotyczy). Lista powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko pracownika, tytuł usługi oraz ID wsparcia, dane przedsiębiorcy, datę świadczenia usługi, wykaz dni realizacji usługi z liczbą godzin realizacji w poszczególnych dniach z podpisem pracownika.

Podmiot rekrutujący, który jest upoważniony do zawierania umów w projekcie w imieniu PARP, zapewni możliwość podpisania umowy wsparcia przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Pierwszym istotnym terminem po podpisaniu umowy jest 30 dni na sporządzenie z podmiotem rekrutującym diagnozy kondycji przedsiębiorstwa. W ciągu 60 dni od zatwierdzenia przez przedsiębiorcę diagnozy powinien rozpocząć realizację usług rozwojowych. Umowa powinna być zrealizowana w ciągu 6 miesięcy od dnia jej podpisania.

Finansowanie kosztów usług szkoleniowych świadczonych w formie egzaminu jest możliwe tylko w przypadku, kiedy egzamin jest integralną częścią usługi szkoleniowej oraz jest przeprowadzany przez podmiot zarejestrowany w Bazie Usług Rozwojowych, posiadający uprawnienia do publikowania usług z możliwością dofinansowania ze środków publicznych. Nie ma możliwości finansowania egzaminu, który oferowany jest odrębnie od szkolenia.

PARP dokonuje zapłaty wynagrodzenia netto podmiotowi świadczącemu usługi rozwojowe lub uczestnikowi projektu Systemu Wczesnego Ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach, jeśli ten opłacił fakturę przed rozpoczęciem realizacji usługi rozwojowej, w terminie 14 dni kalendarzowych od zaakceptowania przez PARP „Wniosku o rozliczenie usługi rozwojowej” złożonego przez przedsiębiorcę.

Przedsiębiorca może skorzystać w ramach umowy z więcej niż jednej usługi szkoleniowej lub doradczej (w tym mentoringu), zależy to jednak od ceny poszczególnych usług. Jeśli kwota, na jaką zawarta jest umowa pozwala na opłacenie więcej niż jednej usługi, może on zrealizować również kolejne usługi.

Diagnoza kondycji przedsiębiorstwa to udokumentowany proces zawierający szczegółową ocenę kondycji firmy wraz z rekomendacją powstałą w wyniku usługi doradczej świadczonej przez podmiot rekrutujący. Rekomendacje wskazują na usługi rozwojowe: szkolenia, doradztwo, mentoring, w których powinien uczestniczyć przedsiębiorca biorący udział w projekcie lub jego pracownicy. Celem usług rozwojowych jest nabycie wiedzy i umiejętności prowadzących do wdrożenia rozwiązań służących przeciwdziałaniu trudnej sytuacji.

Rekrutacja do projektu ma postać badania kondycji przedsiębiorstwa poprzez ankietę rekrutacyjną, przeprowadzoną przez przedsiębiorcę samodzielnie lub ze wsparciem konsultanta wyznaczonego przez podmiot rekrutujący. Przedsiębiorca, który chce przystąpić do projektu zgłasza chęć udziału poprzez formularz dostępny na stronie internetowej PARP. Po zarejestrowaniu zgłoszenia przedsiębiorca otrzymuje na adres mailowy ankietę rekrutacyjną. Przy wypełnianiu ankiety, tj. dokonaniu wstępnej diagnozy przedsiębiorstwa, przedsiębiorcę może wspomagać wyznaczona przez podmiot rekrutujący osoba. W sytuacji, gdy kryteria merytoryczne wskazują na okresowe trudności przedsiębiorca może ubiegać się o udział w projekcie. Składa wówczas wymagane dokumenty i przechodzi kwalifikację do projektu, która w przypadku pozytywnego wyniku kończy się podpisaniem umowy. Wypełnienie ankiety rekrutacyjnej nie jest równoznaczne z przystąpieniem i zakwalifikowaniem do projektu.

Całkowity koszt netto udziału przedsiębiorcy i jego pracowników w usługach rozwojowych ponosi PARP. Przedsiębiorca ponosi koszt podatku VAT za te usługi (najczęściej są one zwolnione z VAT). Dodatkowo przedsiębiorca ponosi koszt podatku VAT od przeprowadzonej przed podmiot rekrutujący diagnozy kondycji przedsiębiorstwa – szacowana wysokość tego podatku to ok. 230 złotych.

Wsparcie w ramach projektu polega na finansowaniu:

a.     doradztwa w celu opracowania przez podmiot rekrutujący diagnozy kondycji przedsiębiorstwa oraz rekomendacji ścieżki dalszego rozwoju przedsiębiorstwa; 

b.     szkoleń zgodnych z wynikiem diagnozy kondycji przedsiębiorstwa, w szczególności oferowanych za pośrednictwem BUR; 

c.     doradztwa/mentoringu zgodnych z wynikiem diagnozy kondycji przedsiębiorstwa, w szczególności oferowanych za pośrednictwem BUR.

 

Zobacz więcej w Bazie pytań i odpowiedzi

Polecane poradniki, raporty i katalogi

Rynek pracy, edukacja, kompetencje - grudzień 2020

Raport

Rynek pracy, edukacja, kompetencje - grudzień 2020

Zobacz
GEM Polska. Raport z badania przedsiębiorczości - 2020

Raport

GEM Polska. Raport z badania przedsiębiorczości - 2020

Zobacz
Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich firmach – obraz tuż przed pandemią

Raport

Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich firmach – obraz tuż przed pandemią

Zobacz

Inne dofinansowania, które mogą Cię zainteresować

+

Wyszukiwarka dofinansowań