Komunikaty

20.05.2020

Zmiana w dokumentacji konkursowej dla VII naboru wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand EXPO 2020

Informujemy, że w związku z negatywnym wpływem pandemii COVID-19 na gospodarkę i działalność przedsiębiorców, PARP (za zgodą Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej) wprowadza kolejne udogodnienia korzystne dla przedsiębiorców dotyczące składania i oceny wniosków o dofinansowanie:

Zmiany zostały dokonane w poniższym zakresie:

Regulamin konkursu nr 7/2020:

 1. § 6 – dodano ust. 19 i 20 wprowadzające możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie po zakończeniu naboru w konkursie, w przypadku gdy na skutek wystąpienia COVID-19 niemożliwe lub utrudnione jest złożenie wniosku o dofinansowanie w terminie przewidzianym w Regulaminie konkursu,
 2. § 7 ust. 2 pkt. 1 – wydłużono termin na uzupełnienie przez wnioskodawcę braków w zakresie warunków formalnych z 7 do 14 dni,
 3. § 8 ust. 3 – wydłużono termin oceny projektów z 60 do 90 dni, a § 11 ust. 3 - wydłużono termin rozstrzygnięcia konkursu z 80 do 110 dni
 4. § 8 ust. 5 i § 9 ust. 4 – wydłużono termin na złożenie dodatkowych informacji lub wyjaśnień przez wnioskodawcę z 5 na 10 dni,
 5. § 9 ust. 10 – wydłużono termin na wyrażenie przez wnioskodawcę zgody na zmianę wartości kosztów kwalifikowalnych w projekcie w związku z rekomendacją Komisji Oceny Projektów z 3 dni na 5 dni roboczych. Doprecyzowano również zapis w zakresie złożenia skorygowanego wniosku o dofinansowanie,
 6. § 12 ust. 2 – wydłużono termin na dostarczenie dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie z 7 na 14 dni od dnia otrzymania wezwania,
 7. § 12 ust. 9 – wydłużono termin na wyrażenie przez Wnioskodawcę zgody na obniżenie dofinansowania projektu do kwoty niepowodującej przekroczenia dopuszczalnych limitów pomocy de minimis z 3 dni na 5 dni roboczych,
 8. § 13 ust. 1-4 - zmieniono zasady i wydłużono termin procedury odwoławczej.

Dodatkowo w Regulaminie konkursu wprowadzono następujące zmiany:

 1. § 1 ust. 2 pkt 4, 6 i 7, § 6 ust. 2 oraz § 12 ust. 3 pkt 2 lit. b) i lit. c) – uaktualniono publikatory,
 2. § 6 ust. 9 – doprecyzowano zapis,
 3. § 9 ust. 12 – dodano zapis dotyczący złożenia skorygowanego wniosku o dofinansowanie w zakresie wskazanym przez KOP w ramach kryterium wyboru projektów „Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne i odzwierciedlają założone cele projektu”, w przypadku konieczności wprowadzenia zmian we wskaźnikach produktu lub rezultatu określonych we wniosku o dofinansowanie, niemających znaczenia dla oceny spełnienia ww. kryterium,
 4. § 12 ust. 1 – w dotychczasowej treści wprowadzono punkt 1 i dodano pkt 2 w związku ze zmianami wprowadzonymi w § 9 ust. 12,
 5. § 12 ust. 10 – doprecyzowano zapis, iż brak zgody lub brak odpowiedzi wnioskodawcy na wezwanie, o którym mowa w ust. 9 może stanowić przesłankę odmowy zawarcia umowy o dofinansowanie projektu przez PARP.

Zmiany obowiązują od dnia 14 maja 2020 r.

Pełna dokumentacja