Komunikaty

29.07.2020

Zmiana w dokumentacji konkursowej dla VII naboru wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand EXPO 2020

Informujemy, że w związku z negatywnym wpływem pandemii COVID-19 na gospodarkę i działalność przedsiębiorców, a co za tym idzie na realizację projektów złożonych w ramach konkursu nr 7/2020 dedykowanego Wystawie Światowej EXPO 2020 w Dubaju, do dokumentacji konkursowej (za zgodą Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Komitetu Monitorującego POIR) wprowadzono zmiany dotyczące oceny złożonych wniosków o dofinansowanie. W związku z powyższy zaktualizowano Regulamin konkursu nr 7/2020 oraz Załącznik nr 1 do regulaminu – Kryteria wyboru projektów.

Jednocześnie, 1 czerwca 2020 r. Ministerstwo Rozwoju ogłosiło nowy „Program promocji o charakterze ogólnym w związku z udziałem Polski w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju” w którym zmianie uległ termin realizacji Programu. Zaktualizowany termin realizacji Programu to: 3 marca 2020 r. – 30 września 2022 r.

W związku z faktem, że wnioski o dofinansowanie złożone w konkursie nr 7/2020 zostały sporządzone na podstawie nieaktualnego już programu promocji, Wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie, na etapie oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów, otrzymają możliwość poprawy złożonych wniosków o dofinansowanie i dostosowania ich do aktualnego Programu promocji.

 

Zmiany zostały dokonane w poniższym zakresie:

Kryteria wyboru projektów (Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu):

Zmiany dotyczą następujących kryteriów:

- kryterium nr 3 - Projekt dotyczy marki produktowej wnioskodawcy i spełnia warunki określone w wybranym programie promocji;

- kryterium nr 4 - Wydatki w ramach projektu są uzasadnione i racjonalne z punktu widzenia

zakresu i celu projektu oraz zgodne z obowiązującymi limitami;

- kryterium nr 5 - Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne do projektu,

W opisie kryteriów została dopisana następująca informacja:

„Ze względu na wystąpienie pandemii COVID-19, w przypadku konkursu dedykowanego

Wystawie Światowej EXPO w Dubaju możliwe jest dwukrotne uzupełnienie lub

poprawienie wniosku o dofinansowanie projektu w części dotyczącej spełniania

niniejszego kryterium w trybie określonym w Regulaminie konkursu”.

 

Regulamin konkursu nr 7/2020:

  1. 9 ust. 6 – wprowadzono zapisy dotyczące możliwości dwukrotnego dokonania poprawy lub uzupełnienia wniosku o dofinansowanie we wskazanych kryteriach, tym samym umożliwiono dostosowanie wniosku o dofinansowanie do obowiązującego programu promocji,
  2. 8 ust. 3 – wydłużono termin oceny wniosków z 90 do 135 dni, a w § 11 ust. 3 - wydłużono termin rozstrzygnięcia konkursu z 110 do 145 dni.

Program promocji EXPO 2020 - zmiany wprowadzone do programu promocji obejmują w szczególności:

- aktualizację daty EXPO 2020,

- wydłużenie terminu realizacji programu promocji o rok - do 30 września 2022 r.,

- uzupełnienie Tabeli o wydarzenia targowe odbywające się w 2022 roku,

- zmianę terminów organizacji stoisk informacyjno-promocyjnych na targach Middle East Energy oraz Bride Show w Dubaju z 2021 roku na 2022 rok.

Zmiany obowiązują od dnia 28 lipca 2020 r.

 

Pełna dokumentacja