Komunikaty

02.07.2021

Zmiana w dokumentacji konkursowej dla VIII naboru wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Expo 2020

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o zwiększeniu kwoty przeznaczonej  na konkurs nr 8 w roku 2021 w ramach poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Expo 2020 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 do kwoty 70 000 000,00 zł.

W związku z powyższym uległy zmianie postanowienia Regulaminu konkursu nr 8/2021 w następującym zakresie:

  • § 3 ust. 5 pkt 1 i 2

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów:

  1. zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 18 500 000,00 zł (słownie: osiemnaście milionów pięćset tysięcy złotych);
  2. zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie wynosi 51 500 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów pięćset tysięcy złotych).

Wprowadzone zmiany są zgodne z przepisem art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.), tj. nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji.