Komunikaty

18.03.2020

Zmiana w Regulaminie konkursu nr 7/2020 w ramach poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o wprowadzeniu zmian w Regulaminie konkursu nr 7/2020 w ramach poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.

Zmiany obejmują wydłużenie terminu naboru wniosków o dofinansowanie do 14 maja 2020 r., o czym jest mowa w § 3 ust. 3 oraz korektę błędnych odwołań w zapisach § 12 ust. 3 pkt 5 lit b i c Regulaminu konkursu nr 7/2020.

Wprowadzone zmiany są zgodne z przepisem art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.), tj. nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców.