Zamówienia OECD

Zamówienia OECD

 

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) jest międzynarodową organizacją gospodarczą skupiającą 34 wysoko rozwinięte państwa (w tym Polskę) oraz Komisję Europejską.

OECD realizuje zamówienia na zakup towarów i usług za pośrednictwem Centralnej Grupy ds. Zaopatrzenia (ang. Central Purchasing Group, CPG), odpowiadającej w tej instytucji za obsługę strony administracyjnej i prawnej takich działań. Zgłoszenie zapotrzebowania oraz wybór dostawcy odbywa się co do zasady na poziomie dyrektoriatów tematycznych lub innych komórek administracyjnych.

 

W 2014 r. zlecenia publiczne OECD stanowiły 27% wszystkich jej wydatków, a wartość kontraktów na towary i usługi wyniosła ponad 98 mln euro. Zrealizowano ponad 11 tys. zamówień, podpisano 243 kontrakty, przeprowadzono 98 konsultacji rynkowych oraz 36 przetargów.

 

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) jest międzyrządową organizacją gospodarczą skupiającą 34 wysoko rozwinięte państwa, które łączy akceptacja dla zasad demokracji i wolnego rynku. Została powołana do życia na mocy Konwencji Paryskiej podpisanej 14 grudnia 1960 r., a działalność rozpoczęła 30 września 1961 r. Jest ona bezpośrednią sukcesorką Organizacji Europejskiej Współpracy Gospodarczej (ang. Organisation for European Economic Co-operation, OEEC) powstałej w 1948 r. dla integrowania odbudowujących się ze zniszczeń wojennych europejskich gospodarek, korzystających z pomocy w ramach Planu Marshalla.

Główna siedziba OECD znajduje się w Paryżu.

 

Kraje stowarzyszone w OECD zajmują dominującą pozycję na światowych rynkach finansowych, wiodą prym w dziedzinie przepływu kapitałów, inwestycji zagranicznych, usług, nowoczesnych technologii, w sferze innowacji i badań naukowych.

Wszystkie państwa należące do OECD uznają, iż wartościami nadrzędnymi w życiu polityczno-społecznym i gospodarczym są trzy reguły, które wspólnie stanowią niepisane, podstawowe kryteria dla kandydatów ubiegających się o członkostwo:

 • demokracja, czyli pluralizm polityczny,
 • poszanowanie praw człowieka i swobód obywatelskich,
 • stabilny wzrost w ramach otwartej gospodarki rynkowej.

Zachęcamy do korzystania z bezpłatnej bazy publikacji OECD dostępnej tutaj.

 
 

 

Polska jest obecna w strukturach OECD od 22 listopada 1996 r. Przystąpienie do organizacji, oprócz znaczenia prestiżowego, było ważnym krokiem na drodze do członkostwa w Unii Europejskiej, jako element procesu dostosowywania naszego porządku prawnego do najwyższych, międzynarodowych standardów, m.in. dorobku legislacyjnego wspomnianych podmiotów.

Obecnie reprezentanci Polski regularnie uczestniczą w spotkaniach wyspecjalizowanych organów OECD, jak również w posiedzeniach wysokiego szczebla, w tym obradach Rady na szczeblu ministerialnym (MCM). Prace OECD angażują także przedstawicieli polskiego sektora pozarządowego, wliczając w to wysłanników biznesu, mediów lub środowisk naukowych.

Dzięki członkostwu w OECD Polska otrzymała możliwość współdecydowania o sprawach liberalizacji światowej gospodarki czy kształtowania nowej tożsamości Organizacji i korzystania z całego jej potencjału analitycznego. OECD jest bowiem dogodną platformą monitoringu światowej, europejskiej i własnej sytuacji ekonomicznej, kuźnią zasad postępowania w międzynarodowych stosunkach gospodarczych oraz okazją do prowadzenia dialogu z partnerami z UE i wysoko rozwiniętymi krajami spoza Wspólnoty.

Sferę współpracy polskiej administracji z OECD porządkuje Uchwała Rady Ministrów nr 168 z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie zadań wynikających z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (znowelizowana uchwałą Rady Ministrów nr 46 z dnia 1 kwietnia 2015 r.).

 

Przy głównej siedzibie OECD w Paryżu działa Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej.

W maju 2015 r. OECD udostępniła broszurę informacyjną zatytułowaną OECD360 – Polska 2015 (można ją pobrać tutaj). Opracowanie zawiera zestawienie danych statystycznych, analiz oraz wiadomości pochodzących z różnych kluczowych publikacji Organizacji odnoszących się do sytuacji makroekonomicznej Polski. Poruszone są w niej m.in. zagadnienia z zakresu finansów, rozwoju, zatrudnienia, edukacji, ochrony środowiska, rolnictwa, wyzwań społecznych oraz sprawy o charakterze regionalnym przy uwzględnieniu kontekstu międzynarodowego.

 

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) realizuje szereg zamówień na towary i usługi. Określenie zapotrzebowania oraz sam wybór dostawców co do zasady odbywa się na poziomie dyrektoriatów tematycznych lub innych komórek administracyjnych OECD.

 

Za stronę organizacyjno-prawną przetargów OECD odpowiedzialna jest Centralna Grupa ds. Zaopatrzenia OECD (ang. Central Purchasing Group, CPG). W procesie zamówień nie uczestniczą organy polityczne Organizacji, co jest gwarancją bezstronności w procedurze udzielania zamówień publicznych.

 

Podstawowe tryby udzielania zamówień w OECD podzielić można na:

 • zamówienia na kwotę poniżej 30 000 euro - wymóg minimum 1 oferty, tryb: konsultacje rynkowe (ang. market consultations),
 • zamówienia na kwotę 30 000-150 000 euro - wymóg minimum 3 ofert, tryb: konsultacje rynkowe (ang. market consultations),
 • zamówienia na kwotę powyżej 150 000 euro - wymóg minimum 5 ofert, tryb: wezwanie do składania ofert przetargowych (ang. calls for tenders).

 

Dla zamówień przekraczających 1500 euro, OECD ma obowiązek złożenia go w formie pisemnej lub zawarcia kontraktu. Kontroli podlegają jedynie oferty przetargowe, a organem weryfikującym jest Komisja ds. Zamówień (ang. Procurement Board, PB). Audyt odbywa się w następujący sposób:

1. W przypadku wezwania do składania ofert przetargowych (ang. calls for tenders) proces towarzyszący zamówieniu rozpoczyna się od publikacji ogłoszenia na stronie internetowej OECD. Następnie informacja zostaje przesłana do przedstawicielstw państw członkowskich OECD, w tym do Stałego Przedstawicielstwa RP przy OECD w Paryżu oraz do minimum pięciu potencjalnych dostawców zidentyfikowanych przez OECD. Otrzymane oferty są analizowane przez komórkę organizacyjną OECD, która zgłosiła zapotrzebowanie, we współpracy z  Centralną Grupą ds. Zaopatrzenia. Komórka ta dokonuje wyboru ofert, które znajdują się na tzw. krótkiej liście (ang. short list). Przedsiębiorcy, którzy zostali uwzględnieni na krótkiej liście zostają zaproszeni są na rozmowy kwalifikacyjne. Następnie wybierana jest jedna firma, z którą Centralna Grupa ds. Zaopatrzenia negocjuje warunki kontraktu, w tym cenę.

Najczęściej zamawiane przez OECD towary i usługi to:

 • publikacje i komunikacja,
 • zarządzanie nieruchomościami, w tym zakup wyposażenia,
 • dostawy sprzętu i rozwiązań IT,
 • organizacja spotkań i konferencji,
 • konsulting i doradztwo.

 

Należy zwrócić uwagę na dwie podstawowe rekomendacje dla polskich przedsiębiorców, których celem jest aktywne uczestnictwo w przetargach OECD:

 • zalecane jest monitorowanie informacji o przetargach publicznych OECD, które dostępne są w bazie przetargowej OECD lub na stronie internetowej Organizacji,
 • należy wypełnić formularz rejestracyjny w bazie dostawców OECD, z której korzystają komórki organizacyjne dokonujące zamówień. Rejestracja odbywa się w trybie online i jest wolna od opłat. Obecnie znajduje się tam ponad 2 tys. potencjalnych dostawców.

 

 

Aby aktywnie uczestniczyć w przetargach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju należy dopisać się do bazy dostawców OECD, z której korzystają departamenty zgłaszające zamówienia. Rejestracja jest nieodpłatna.

 

Informacje o przetargach OECD na oficjalnej stronie internetowej

Informacje o przetargach i rejestracja w bazie dostawców

 

Zachęcamy do zapoznania się z przewodnikiem OECD dot. etapów rejestracji w bazie przetargów OECD - do pobrania tutaj.